Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Кафе, чай, безалкохолно и сладки приказки.
Филипов
потребител
потребител
Мнения: 471
Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
Местоположение: Плевен
Контакти:
Status: Извън линия

Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от Филипов » 30 окт 2009, 12:40

Получавам SMS:

Poradi zakonodatelni
promeni e neobhodimo da
registrirate predplatenata si
karta do 31.12.2009. Poveche
informatsia na 123 ili v
targovskite obekti na
VIVACOM.

Минавам през 2 бтк центъра за информация. На прекият ми въпрос „В кой закон е написано?“ имаше доста неловко мълчание. В единия 2 девойчета се ровина около 5 минути в интернета и достигнаха до текст че е решение на комисия, което ЩЯЛО да бъде публикувано и в никакъв случай не е закон. Не можаха и да ми кажат защо от другата година ще ми спрат услугата и в кой ЗАКОН е записана санкцията.
В другия офис (централния) един младеж ме гледаше тъпо и ми заяви че не са законодателен орган!!!! и да се обърна към съда!!!! с въпроса си. Тоя пък хептен не че чувал за разделение на властите и коя власт какво прави.

И аз се порових в интернет и стигнах до блога на Георги Чилиев

Законово нещо има единствено в закона за електронните съобщения чл. 251 ал. 1 т. 1 – проследяване и идентифициране източника на връзката.
Чл. 251а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
(1) Данните по чл. 251, ал. 1, т. 1 са при: 1. обществена телефонна услуга - телефонният номер на викащия и данни за идентифициране на абоната или потребителя;
(5) Данните по чл. 251, ал. 1, т. 5 са при:
1. фиксирана телефонна услуга - за викащия и викания телефонен номер;
2. обществена телефонна услуга, предоставяна чрез мобилна наземна мрежа - за викащ и викан телефонен номер; международен идентификатор на викащия мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викания мобилен абонат (IMSI); международен идентификатор на викащото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); международен идентификатор на виканото мобилно крайно електронно съобщително устройство (IMEI); в случай на предплатени услуги - дата и час на началното активиране на услугата и етикет за местоположение - идентификатор на клетката, от което е активирана услугата и за идентифициране на абоната или потребителя;
Та се разбра (а вече е и актуализирано на сайтовете на операторите) че въпросните изисквания и санкции ги има в ПРАВИЛА за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1.01.2010 г.

Цитирам текста, понеже е кратък
Приети с Решение № 1085 от 3.09.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, обн., ДВ, бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.

Чл. 1. (1) С тези правила се определят редът и начинът, по които предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез фиксирани и/или мобилни наземни мрежи (предприятия), събират данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги, които са започнали ползването на тези услуги преди 1 януари 2010 г.
(2) Правилата не се отнасят до събиране на данни за идентифициране на потребители на обществена телефонна услуга, предоставяна чрез обществени телефони.
Чл. 2. (1) Предприятията по чл. 1 са длъжни да съберат данни за идентифициране на потребителите си в срок до 31 декември 2009 г., както следва:
1. за потребители - физически лица - трите имена и единен граждански номер, а за чуждестранни лица - личен номер и номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност; за чуждестранни лица без личен номер - номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност;
2. за потребители - юридически лица и физически лица - еднолични търговци - наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код;
3. за потребители, които са малолетни и непълнолетни, които не притежават документ за самоличност, се събират данните на законните им представители.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят от потребителите лично или в електронна форма, подписана с усъвършенстван или универсален електронен подпис.
(3) Данните могат да бъдат предоставени и от пълномощник, притежаващ нотариално заверено пълномощно, от което изрично да е видно, че упълномощеният има право да предоставя данни по ал. 1 от името на упълномощителя пред предприятието.
Чл. 3. (1) Предприятията по чл. 1 са длъжни да информират потребителите си, че в срок до 31 декември 2009 г. следва да предоставят на предприятието данните по чл. 2.
(2) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез мобилни наземни мрежи, информират потребителите си чрез кратко текстово съобщение (SMS), телефонно обаждане или по друг подходящ начин.
(3) Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги чрез фиксирани мрежи, информират потребителите на предплатени услуги чрез телефонно обаждане или по друг подходящ начин.
(4) Предприятията по чл. 1 се задължават да публикуват информация за събиране на данните по чл. 2 на интернет страниците си, както и да предоставят тази информация на потребителите си в офисите си и в търговските си обекти.
Чл. 4. В информацията по чл. 3 до потребителите предприятието по чл. 1 трябва да включи вида и съдържанието на исканите данни, за какво са необходими те и на какво основание се събират. Предприятието трябва да посочи и мястото, начина и срока за подаване на исканата информация, както и указание, че при неподаване на информацията съобразно изискванията достъпът до мрежата ще бъде временно ограничен или спрян.
Чл. 5. В случай че потребител не представи данните по чл. 2 при спазване изискванията на тези правила, изходящите му повиквания и изпращането на кратки текстови съобщения се спират незабавно с изключение на повикванията към услуги за спешни повиквания. Ако данните по чл. 2 не бъдат предоставени в едномесечен срок от налагане на ограниченията по предходното изречение, предприятието спира предоставянето на предплатената услуга.
Чл. 6. До изтичане на периода/срока на валидност на предплатената услуга предприятието може да поднови/активира услугата само след представяне от потребителя на данните по чл. 2.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1. По смисъла на тези правила "потребител" е юридическо или физическо лице, което ползва предплатени услуги. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В едномесечен срок от обнародване на правилата предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да изменят общите си условия за взаимоотношения с потребителите съобразно разпоредбите на правилата.
§ 3. Правилата се приемат на основание § 80, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за електронните съобщения и влизат в сила от деня на обнародването им в "Държавен вестник".
Я, че интересно.
§ 80. (1) Предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се задължават ОТ 1 януари 2010 г. да събират данни, необходими за идентифициране на потребител на предплатени услуги по чл. 251а, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 2
Значи някой си приема правила ПРЕДИ и казва че са на основа закона, който казва след ОТ.

На сайтовете има форми за регистрация. Същите се използват и при личното посещение M-tel Globul Vivacom

Прави впечатление събирането на много повече информация отколкото изискваното по т.1 имена и ЕГН. Като адрес и номер на документ за самоличност. Карат се хората да се подписват че си предоставят доброволно личните данни, а не по силата не нещо, публикувано в Д.В. и че желаят да получават спам!!! (нежелани търговски съобщения). Дори и "както и на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания". Това направо са частно-мутренски образувания. Които могат да те тормозят за пари и други неща. Не е заради"за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на Клиента, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на БТК AД", защото услугата е ПРЕДПЛАТЕНА - т.е. дългове не може да има.

Не ми се казва и за интересния текст в чл. 253 ал. 3, че мога безвъзмездно по всяко време да оттегля съгласието си ( не помня да съм го давал някога) да се обработват данни за местоположението ми.

Та след днешния SMS че ще получа 50 безплатни минути ако си регистрирам предплатената карта съвсем е ясно че няма законово изискване – кой прави подаръци за законово задължение?

Твърди се че въпросните "правила" се обжалват пред Административния съд - така че може да има промени и/или да отпаднат.

Та след днешния SMS че ще получа 50 безплатни минути ако си регистрирам предплатената карта съвсем е ясно че няма законово изискване – кой прави подаръци за законово задължение? Че работата не е съвсем читава и си превишават правата е ясно.

Съветът ми е да изчакате. И да не давате нищо повече от имена и ЕГН. И то само ако обекта е администратор на лични данни.
Не подписвайте никакви бланки и не давайте съгласие за каквото и да е. И си ползвайте правото по чл.253 ал.3 да не обработват данни за местоположението ви.

Потребителски аватар
peterdi_bg
Потребител
Потребител
Мнения: 2071
Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
Модел на автомобила: n/a
Местоположение: София
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от peterdi_bg » 30 окт 2009, 16:42

Благодаря за информацията!

И аз от Мтел получих такъв смс вчера.
Не е тайна, че такива неща се подготвяха отдавна, заради зачестилите случаи на телефонни измами с предплатени карти.
Разбира се, че е много изгодно да се възползват от това и да посъберат информация за клиентите си, даже и каквато не им трябва.

Напълно съм съгласен с Филипов да се изчака - има още два месеца, и да не се дават повече данни от тези. Не подписвайте нищо, което не разбирате! Исканите допълнително данни - адрес и данните на личната карта, са достатъчни, за да се появи после документ, с който подсъдно се задължавате да платите определена сума.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!

Потребителски аватар
nikolovvd
потребител
потребител
Мнения: 4952
Регистриран: 15 май 2006, 16:18
Модел на автомобила: Mitsubishi X
Местоположение: Видин
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от nikolovvd » 30 окт 2009, 17:03

До колкото си спомням на сила не могат да ви накарат да си регистрирате предплатените карти, но могат да ви поканят да сторите това.
Обаче са задължени да спрат от 00:00 часа на 01.01.2010 г. всички нерегистрирани такива карти, а новите да се продават срещу документ за самоличност.
Мисля, че никой няма да протестира срещу тази мярка, ако това ще попречи на измамите, бомбите, отвличанията и прочие тежки престъпления.

Потребителски аватар
S_C
потребител
потребител
Мнения: 4573
Регистриран: 05 юни 2008, 23:00
Модел на автомобила: Mondeo`95 2.0
Marea`01 1.6
Caravelle JX
Местоположение: София
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от S_C » 30 окт 2009, 23:05

На измамите няма да попречи,определено.Схемата е много проста и отдавна се знае.Занимавал съм се с полицията да оправям подобен проблем-на адреса на наш имот се водеха регистрирани общо около 30 човека,от които 4 обявени за национално издирване.Не ме питай как се оправих.При съседа през улицата бяха осем човека регистрирани,абсолютно законно.Съседа ми под нас веднъж го полазиха мутри.Търсеха някой си Ерхан...взел от тях пари на заем и дал неговия адрес.
За какво са им тия адреси и имена,като никой не могат да намерят по тях...В полицията (полицейския участък е,РПУ-то е далече) нямаха карта на улиците в селото...Какъв адрес ще намерят...та те не знаят къде се намира.Друг съсед така си и умря човека в двора от кръвозагуба...срязал се,линейката не намери адреса.А след това като идваха полицаите за оглед,жена му на човека ходи да ги чака чааак в центъра на селото...щото те нямали карта,отделно такава улица според тях нямало.

Наистина ли вярвате,че тази институция не се справя с телефонните измами само защото са анонимни?
Аз категорично не вярвам!
Не говоря с непознати. Никога не се знае кой от двама ни ще се окаже психопат!

а4о
потребител
потребител
Мнения: 782
Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Модел на автомобила: fiesta
Местоположение: Пловдив
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от а4о » 30 окт 2009, 23:30

Когато се купуват картите ще ти правят копие на документа за самоличност,което е достатъчно да се идентифицира картодържатела след злоупотреба със картата!Така е в цял свят.Тук умишлено не се прави от години!

Филипов
потребител
потребител
Мнения: 471
Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
Местоположение: Плевен
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от Филипов » 31 окт 2009, 00:52

Пуснах жалба до КЗП:

Относно регистрацията на предплатени карти.

Жалбата е срещу Vivacom като техен потребител, но се отнася и за другите оператори.
1. Не си изпълняват задълженията да предоставят информацията по чл. 4 от "правилата за събиране на данни . . ."
2. Изискват доста повече допълнителна информация от определената в чл. 1. като адресни данни, номер на лична карта и др.
3. Изискват да се съглася да получавам спам (нежелани рекламни съобщения).
4 Искат да дам съгласието си данните ми да бъдат предоставени на "на трети лица, в това число банки, кредитни бюра и агенции за събиране на вземания". Това са ЧАСТНИ образования от мутренски тип и не съм съгласен да ме тормозят за пари и други неща.
5. Твърдят че това е необходимо "за осигуряване на обслужването и реализиране на правата и интересите на Клиента, както и когато това е необходимо за реализиране правата и интересите на БТК AД, включително с цел събиране на неизплатени задължения". Това просто не е вярно защото услугата е ПРЕДПЛАТЕНА и дългове по дефиниция няма.
6. Изпращат ми SMS с подвеждаща информация че това е ЗАКОНОВО изискване, докато това са само "правила" и дори не са наредба.
7. В центъра на Vivacom ми обясниха че не се ли съглася с ТЕХНИТЕ условия, ще ми преустановят услугата. За която съм ПРЕДПЛАТИЛ предварително и има срок. Твърдят, че няма начин да предоставя САМО исканата според "правилата . . ." информация и трябва да се съглася със всичко.
8. Не ме информират за правото ми по чл. 253. ал3. от закона за електронните съобщения да не се обработват данни за местоположението ми.

Както видяхте в оня блог, първо се оправдаваха с "изискавания на ЕС" - модно и изтъркано. Може и да има нещо, ще го проуча, но съм сигурен че нещата трябва да са уредени със ЗАКОН. А тук ми пробутват не дори наредба, а правила, решение на някаква комисия. Сещате се за поведението на ЧЕЗ по повод решенията на друга подобна комисия.
И сега всичко може да се разбере за ония измамници - телефони, карти, IMEI, скритите номера не се показват само на крайния абонат, но това не важи за службите. И в оператора има логове за всичко.

Проблемът е че разни оператори правят волни интерпретации върху написаното в ДВ и събират кой каквото се сети (Мтел искат E-mail и професия!?!) Искат да се съглася да ми пращат спам ( а има закон против това), искат да могат да ми дават данните на който се сетят и то в обем достатъчен да съм солидно задлъжнял или продал имот.

Още не съм проверил точно, но поименни предплатени карти в европейски има май само в Германия, Франция и Италия.
Защо ли не са на същия режим и фонокартите? Тази година телефона, другата "биометрични данни", а по-другата? Чипа ли да ми сложат?

Потребителски аватар
pepy1
Модератор
Модератор
Мнения: 4383
Регистриран: 18 май 2005, 22:38
Модел на автомобила: бивш форд ескорт 1.6i 16v zetec Ghia Combi'96
бившо пежо 306 комби 1,9 ТД пак комби и Сеат ибиза 3 цилиндров 1.4 дизел
Местоположение: шоп от Младост-4
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от pepy1 » 31 окт 2009, 21:19

за м-тел проверих днес, ако си поискаш друг документ че се отказваш от спам ,смс ..... маркетингови цели дават ти
там даже може да си избереш дали се отказваш от всичко ,или само от някои неща
виваком не го коментирам там е един малък ужас-нова компания работеща със старите похвати
времето е като парите-никога не стига

Потребителски аватар
S_C
потребител
потребител
Мнения: 4573
Регистриран: 05 юни 2008, 23:00
Модел на автомобила: Mondeo`95 2.0
Marea`01 1.6
Caravelle JX
Местоположение: София
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от S_C » 31 окт 2009, 21:55

При Глобул е малко по-нормално...искат само име,ЕГН и адрес.
Но надолу има смущаващи неща,за които ще се борим да отпаднат.Някакви глупости има за директен маркетинг и т.н.

Сега по-важното...използвайте за тия неща САМО официалните представителства на операторите.Не си подавайте декларациите по магазини и не позволявайте да ви снимат личните карти.Хората там са...днес ги има,утре ги няма,не са отговорни за нищо и няма никаква гаранция,че няма да ви продадат данните.
Едно време работех в компютърен клуб,където такова беше правилото-който остава за нощна,си оставя личната карта на администратора.Съответно тя веднага се снимаше и приходите от продажбата на тия копия си бяха сериозно перо в бюджета на фирмата.Това са всеки месец по 200 -300 карти.Абсолютно сигурен съм,че това се прави и по магазините,защото търсене на снимани карти има от много години и винаги ще го има.Един джобен скенер струва някакви нищожни пари в сравнение с приходите които носи.И дори няма да забележите използването му.
Не говоря с непознати. Никога не се знае кой от двама ни ще се окаже психопат!

Потребителски аватар
beauti
потребител
потребител
Мнения: 89
Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Местоположение: София
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от beauti » 09 ное 2009, 15:19

По повод:
а4о написа:Когато се купуват картите ще ти правят копие на документа за самоличност,което е достатъчно да се идентифицира картодържатела след злоупотреба със картата!Така е в цял свят.Тук умишлено не се прави от години!
Дали ще има име зад картата или не?не е от голямо значение.Идентификацията на въпросната карта се прави със съпоставителни данни за проследяване-местонахождение,кръг от номера контактували с нея,локализация по номер и тем подобни.Смешно е да се твърди,че така ще се индетифицира картодържателя.А ако той не е истинският регистриран като купувач?
Пример-губиш си телефона и докато се разбере кой пие кой плаща,белята станала.Тогава кой е на пангара?Ти или истинският виновник...
За мен това е началото на създаване на информационни масиви с минимум средства и максимум ефект.Вменяване на задължения на трети лица,както преди време искаха от интернет доставчиците да пазят данни за сърфирането(интернет историята)на всички клиенти.Кой кога влезнал,какво е правил и т.н.
След среща с омбудсмана на републиката Гиньо Ганев в пресцентъра на БТА по повод въпросната наредба 43 на Петканов,се заговорих с хора предоставящи интернет и коментара беше-тея луди ли са?Всички събрани заедно не можем да платим за такава техника само за един,камо ли всички да се оборудваме с такава!И защо ни вменяват задължения свързани с финансови разходи,които по правило трябва министерството да направи след като то има тези изисквания!
Точни отговори така и не се получиха....
Това не е кола,това е FORD

Потребителски аватар
ganador
потребител
потребител
Мнения: 240
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от ganador » 09 ное 2009, 22:12

А бе, Филипов, земи си насочи енергията към нещо полезно. Но пък, като се замисля, може и да станеш Новия ДонКихоте.
Успех!
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Изображение

Потребителски аватар
ageorgiev
потребител
потребител
Мнения: 370
Регистриран: 28 юни 2009, 21:01
Модел на автомобила: New Ford Focus 1.6 (100 hp) Duratec 5d Loder 1899 Tuning (2009)
Местоположение: Sofia/ Pleven
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от ageorgiev » 09 ное 2009, 22:48

Филипов,

С подаването на жлбата ти вече се брой за регистриран :wink:
Loder1899 в BG: http://www.pitlane-bg.com/ageorgiev@hotmail.bg" onclick="window.open(this.href);return false;"
Изображение

Потребителски аватар
nikolovvd
потребител
потребител
Мнения: 4952
Регистриран: 15 май 2006, 16:18
Модел на автомобила: Mitsubishi X
Местоположение: Видин
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от nikolovvd » 09 ное 2009, 23:00

beauti написа: ... не можем да платим за такава техника само за един, камо ли всички да се оборудваме с такава! И защо ни вменяват задължения свързани с финансови разходи, които по правило трябва министерството да направи след като то има тези изисквания!
Точни отговори така и не се получиха....
Тогава тези пари ще ги дадем всички ние.
Ония в Европа ги имат тези уствойства и направо като дойде преписката си пише от кое IP от кой град и от колко до колко часа е била сесията за разпростваняване на детска порнография заедно със снимките, които са пратени с име и час на предаване. И ако си мислите, че няма да ни сложат във вратлетата чипчета за проследяване .... ;): :D:

Всичко се знае колеги. Само СерГЕЙ Станишев и компания се правеха на дръж ми шапката.

Потребителски аватар
beauti
потребител
потребител
Мнения: 89
Регистриран: 28 авг 2008, 12:58
Модел на автомобила: FORD FIESTA C 1.3/95 год.
Местоположение: София
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от beauti » 10 ное 2009, 11:24

Ресурса за проследяване и сега си го имат.
Преди години с мулето попаднах на детско порно маскирано на филм в рар формат и линкове.Ай сега проверка на линковете и на 1 четене 25 адреса на динамични страници успях да сваля.С мейл до агенцията за закрила на детето им ги изпратих.След месец получих призовка да се явя в главно следствено на Стамболийски.Отивам аз и по надлежният ред ме качват в отдела за компютърни престъпления.Двамца седят за бюрата и гледат биг брадър.Писах аз от де имам инфо за сигнала.IP на качилия го и най тъпото ме питаха дали случайно нямам проследяваща програма за адреси-така случайно дали не знам и хостинг адреса на сайтовете.Естествено нямам такава и докато пишех показанията си на два от сайтовете само за по малко от минута извадиха-IP хостинг сървър,адрес,поща,собственик,наемател и к'вото се сетиш.А това се развива по времето FTP сървърите...
Но въпроса е? Защо някой трябва да е задължен да върши и тяхната работа,за която им се плаща?
Ако гледахте горещо с Боби Цанков ще разберете защо е тъпо оправданието за явен собственик на предплатена карта-както той каза брой сигурни карти и нямаш проблем да си непроследим....
Това не е кола,това е FORD

Филипов
потребител
потребител
Мнения: 471
Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
Местоположение: Плевен
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от Филипов » 10 ное 2009, 15:00

Жалбата ми е заведена под номер Ц-03-6654 / 02.11.2009. Срокът за отговор е 1 месец.

Тия правят промени http://www.vivacom.bg/public/files/gen_ ... 9/file.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Да цитирам закона:
Чл. 249. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, не могат да изискват от потребител повече данни от тези по чл. 248, ал. 2, т. 2, буква "а" за предоставяне на услугите. Данните за единния граждански номер на крайните потребители могат да се използват само с цел събиране на задължения по съдебен ред, като могат да се обработват и когато физическото лице, за което се отнасят тези данни, е дало изрично своето съгласие.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, не могат да поставят условия за предоставяне на услугите си в зависимост от съгласието на потребителя данните му да бъдат използвани за други цели.
Нещо неясно?

Потребителски аватар
Svetlix
потребител
потребител
Мнения: 524
Регистриран: 21 сеп 2006, 18:38
Модел на автомобила: Nissan Almera SRi 1.6, 16V
Местоположение: Моето гето е д`гето
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от Svetlix » 12 ное 2009, 13:44

ganador написа:А бе, Филипов, земи си насочи енергията към нещо полезно. Но пък, като се замисля, може и да станеш Новия ДонКихоте.
Успех!
Заради такива като тебе после има "абе тва е само в България" или "Защо при нас е така, а в цивилизования свят иначе ...". Докато си траем ще е така. Трябва и за най-малкото да се борим!
Изображение

Вейдър
потребител
потребител
Мнения: 642
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от Вейдър » 16 ное 2009, 22:08

А какво лошо има в това да си регистрираш картата???! Аз имам договори и с Виваком и с М тел. не виждам нищо нередно в това да се регистрират предплатените карти. Апропо регистрирах на мое име картата на баба ми( Виваком) . Не видях нищо смущаващо в процедурата. Отне около 5 мин. Имам да регистрипам и една карта Нюз мобайл и ще го направя. Проблем е само , че няма как да стане във Велинград и трябва да отделя време при някое пътуване до София.Не виждам какъв ви е проблема с тази регистрация.. Всъщност тази година на Дядо ми звъняхя поне три пъти разни измамници, а на майка ми два пъти(номера с катастрофата, а аз за беля много пътувам и беше стресиращо за тях първия път).Тази мярка няма да спре изцяло измамите, но силно ще ги редуцира. Освен това досегашната анонимност беше и някаква дискриминация спрямо абонатите с договори(относителна)
Последна промяна от Вейдър на 16 ное 2009, 22:15, променено общо 1 път.
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM

Вейдър
потребител
потребител
Мнения: 642
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от Вейдър » 16 ное 2009, 22:12

грешен бутон, моля да се затрие :oops:
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM

diesel1.6
потребител
потребител
Мнения: 4211
Регистриран: 11 яну 2006, 14:37
Модел на автомобила: escort 1.3 GL + escort 1.6 d и мондео 1.8тд с летни джанти
Местоположение: Варна
Контакти:
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от diesel1.6 » 16 ное 2009, 22:54

Когато се купуват картите ще ти правят копие на документа за самоличност,което е достатъчно да се идентифицира картодържатела след злоупотреба със картата!Така е в цял свят.Тук умишлено не се прави от години!
Така е по света, с изключение на около 90% :D:
УК, или известно като UK - примерно, Германия, Норвегия - това са ми моите карти без копие на паспорта, че и без имена дадени. Пет лири и си говориш докато ги свършиш.

Потребителски аватар
peterdi_bg
Потребител
Потребител
Мнения: 2071
Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
Модел на автомобила: n/a
Местоположение: София
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от peterdi_bg » 17 ное 2009, 07:59

И в Чехия преди 2 години нищо не са ми искали.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!

а4о
потребител
потребител
Мнения: 782
Регистриран: 28 юни 2009, 20:03
Модел на автомобила: fiesta
Местоположение: Пловдив
Status: Извън линия

Re: Регистрацията на предплатени карти - полицейщина и наглост.

Мнение от а4о » 17 ное 2009, 10:51

Ако си мислиш че не знаят кой стои зад тази карта или не могат да разберат за отрицателно време(ако това се наложи),се лъжеш жестоко!Всяка държава си има начин на работа по въпроса за контрол отнасящ се до националната сигурност!А това е точно такъв!И не трябва изобщо да се знае от обикновените хора как работи!Да си жив и здрав! :lol:

Отговори

Върни се в “КАФЕНЕ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 20 госта